Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 24 september

9-9 Nieuws

Op zondag 24 september aanstaande wordt de ALV gehouden in het clubhuis van HC Spaarndam. De vergadering start om 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur.

Wij nodigen U van harte uit om deze bij te wonen.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen van het Bestuur en ingekomen stukken

3. Goedkeuring notulen ALV 13 september 2016. Notulen op te vragen bij de secretaris ([email protected])

4. Verslag seizoen 2016-2017, als terugblik en doorkijk naar toekomst

5. Benoeming bestuursleden

a. Pam Nieuwland wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid.

6. Financieel Jaarverslag 2016-2017

7. Verslag Kascommissie

8. Vaststellen Begroting & Contributie 2017-2018

9. Benoeming Kascommissie

10. Rondvraag

11. Sluiting

Graag zien wij u op zondag 24 september. Wij verzoeken u om eventuele in te brengen stukken uiterlijk twee dagen voor aanvang van de vergadering aan te leveren bij de secretaris ([email protected]).

Met vriendelijke groet,

Bestuur Hockeyclub Spaarndam