Algemene Leden Vergadering 2020

12-9 Nieuws

Op zondag 27 september aanstaande wordt de ALV gehouden in het clubhuis van HC Spaarndam. De vergadering start om 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur. Wij nodigen U van harte uit om deze bij te wonen. 

Vanwege Corona vragen wij bezoekers zich vooraf aan te melden via [email protected]. Op die manier kunnen we de bezoekersstroom beter managen.

De agenda ziet er nu als volgt uit:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen van het Bestuur en ingekomen stukken
 3. Goedkeuring notulen ALV 2019
 4. Verslag seizoen 2019-2020, en vooruitblik
 5. Financieel Jaarverslag 2019-2020
 6. Verslag Kascommissie
 7. Vaststellen Begroting & Contributie 2020-2021
 8. Benoeming Kascommissie
 9. Bezetting Bestuur en Commissies
 10. Voortgang Hartje Spaarndam
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Graag zien wij u op zondag 27 september. Wij verzoeken u om eventuele in te brengen stukken uiterlijk twee dagen voor aanvang van de vergadering aan te leveren bij de secretaris ([email protected]). 

Met vriendelijk groet, 

Bestuur Hockeyclub Spaarndam