Uitnodiging Algemene Leden Vergadering d.d. 13 september a.s.

31-8 Nieuws

Op dinsdag 13 september aanstaande vanaf 20.00 uur inloop en start 20.30 uur wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden in het clubhuis van HC Spaarndam. 

Wij nodigen U van harte uit om deze bij te wonen.

De agenda ziet er als volgt uit:

1.            Opening en vaststelling agenda

2.            Bestuursmededelingen en ingekomen stukken

3.            Goedkeuring notulen ALV 1 september 2015

4.            Verslag seizoen 2015-2016, terugblik en doorkijk naar toekomst

5.            Benoeming bestuursleden

               * Diana Garsen wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid.

6.            Financieel Jaarverslag 2015-2016

7.            Verslag Kascommissie

8.            Vaststellen Begroting & Contributie 2016-2017

9.            Benoeming Kascommissie

10.          Aanpassing Huishoudelijk Reglement

11.          Rondvraag

12.          Sluiting

Graag zien wij u op dinsdag 13 september. Wij verzoeken U om eventuele ingekomen stukken uiterlijk twee dagen voor aanvang van de vergadering aan te leveren bij de secretaris ([email protected])De notulen van de ALV van vorig jaar alsmede de voorgestelde wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement zijn op te vragen bij de het secretariaat ([email protected]